Privacy beleid

KV Maastricht hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KV Maastricht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel onze vereniging welke persoonsgegevens verzamelt, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens verwerken.

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn en door wie
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot de wettelijk verplichte 2 jaar daarna.

Verwerking door secretaris.
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot de wettelijk verplichte 2 jaar daarna.
Daarna alleen in de wettelijk verplichte financiële administratie voor 7 jaar.

Verwerking door penningmeester.
Het verrichten en versturen van aankopen
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna alleen in de wettelijk verplichte financiële administratie voor 7 jaar.

Verwerking door bestuur.

Versturen digitale berichten, waaronder informatieverstrekking van commissies binnen de vereniging
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.

Verwerking door commissie en trainers.
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Google Chrome
Google Chrome
 

Internet Explorer
Internet Explorer
 
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox
 
 Opera
Opera
Google Chrome   Internet Explorer Mozilla Firefox  Opera

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)-gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij maken gebruik van een derde partij: Sportlink voor inschrijving bij het Koninklijk Nederlands korfbalverbond (KNKV), i.v.m. speelgerechtigdheid en algemeen lidmaatschap.

Sportlink heeft alle AVG-aspecten van de verwerkersovereenkomst opgenomen in haar voorwaarden voor verenigingen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Je hebt het recht KV Maastricht te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal KV Maastricht deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van deze vereniging hebben ontvangen.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens KV Maastricht van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de website van KV Maastricht. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd het betreffende privacy beleid van die websites te raadplegen.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID
KV Maastricht past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen. Wij raden je dan ook aan de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal KV Maastricht er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

CONTACTGEGEVENS
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bestuur KV Maastricht
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KLACHT OVER DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Versie 20 mei 2018